Els temps difícils que estem atravessant obliguen a relentitzar tota la planificació , però tot i així és molt probable que el proper estiu hi comenci a haver certa activitat a Solanell. Per una banda Lucy Rees m’ha dit que iniciarà el projecte Pottokas i també podria ser que la genuïna editorial Setzevents traslladi part de la seva activitat al poble .
És important aconseguir dur a terme l’obra civil que tornarà l’electrificació mb la intenció que en un un futur hi poguem connectar l’energia de producció pròpia, hidràulica, eòlica i solar.. Un cop assignada la subvenció del PERC del 50%, estem pendents de  FECSA- ENDESA i de signar un conveni amb l’Ajuntament de MOntferrer per ta d’iniciar les obres que retornaran l’energia a Solanell. Tant debó sigui l’inici de petits esdeveniments que totnin la vida a aquest llogaret de l ‘Alt Urgell.
http://www.setzevents.cat/pag_nosaltres.html